Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti

Com-TRADE, s.r.o.

zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13668/L, IČO 36 406 392 so sídlom Vrlíkova 1884/72, 03101 Liptovský Mikuláš) (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
platné a účinné pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky (ďalej len „Portál“) smstools.sk a poskytovaní služby O2 SMS Connector

1.
Všeobecné ustanovenia

1.1.
Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu portálu a rámec právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom vznikajúceho pri využívaní služby používateľom. Návštevník a používateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka a/alebo používateľa.

1.2.
Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník alebo používateľ sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.

1.3.
Portál je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení: smstools.sk, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod portálom sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne smstools.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu smstools.sk a jej subdomény.

1.4.
Obsah portálu je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na jeho vytvorení a má zároveň všetky práva k obsahu portálu, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom portálu je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní portálu a/alebo používateľ pri využívaní služby používať. Vždy, keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah portálu, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa nemá návštevník ani používateľ právo obsah portálu alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.

1.5.
Obsah používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok dátový alebo iný obsah vytvorený používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia portálu, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené prevádzkovateľom pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom portálu s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ.

1.6.
Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény smstools.sk alebo adresu niektorej zo subdomén domény smstools.sk a dôjde k zobrazeniu obsahu portálu alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.

1.7.
Používateľ je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitného predpisu, ktorá pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej prevádzkovateľom s využitím portálu. V prípade, že si používateľ iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.

1.8.
Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktorý slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu a zároveň bude definovný integračný kľúč (ďalej len "APIKEY") pre pristupovanie k službe pomocou používateľovho softvéru. Povinnou súčasťou úspešného vytvorenia používateľského účtu je vyjadrenie súhlasu stýmito všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa.

1.9.
Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba odosielania SMS. Službu poskytuje prevádzkovateľ odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať službu počas prevádzkovateľom určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o prevádzkovateľom určenú sumu. Súčasťou služby je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré používateľ zadá do služby. Toto uchovávanie záznamov nemá charakter archivácie dokladov používateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo informovať používateľa o stave predplatenia služby.

1.10.
Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom internetovej stránky a zároveň poskytovateľom služby.

1.11.
Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k portálu v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu portálu a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka a/alebo používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky a/alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník a/alebo používateľ.


2. Pravidlá pre prezeranie portálu

2.1.
Návštevník má právo prezerať si obsah portálu s využitím technického zariadenia.

2.2.
Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv prevádzkovateľa a/alebo iných návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.

2.3.
Návštevník nesmie z prostredia portálu vykonať download (tzv. stiahnutie) obsahu portálu alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu portálu určeného prevádzkovateľom na stiahnutie do technického zariadenia, ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový a/alebo zvukový a/alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi a/alebo iným návštevníkom a/alebo iným používateľom a/alebo tretím osobám.

2.4.
Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu portálu, ktorú pre tento účel určí prevádzkovateľ (dokumentácie, šablóny, reporty a pod.) s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny prevádzkovateľa. V prípade nedodržania pokynov prevádzkovateľa zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.


3. Registrácia

3.1.
V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom portálu.

3.2.
Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom prevádzkovateľom s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne a/alebo nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku prevádzkovateľa a/alebo iných návštevníkov a/alebo iných používateľov a/alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti prevádzkovateľa.

3.3.
Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé a následným schválením tejto registrácie prevádzkovateľom, návštevník získava postavenie používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu stýmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.

3.4.
Prevádzkovateľ zriadi používateľovi používateľský účet, ktorý je používateľ oprávnený používať pri využívaní služby a odošle používateľovi spôsobom a vo forme podľa určenia prevádzkovateľa prístupové údaje.

3.5.
Po registrácii prevádzkovateľ poskytuje bezodplatne cca 50 SMS (ďalej len "Testovacie SMS") do všetkých sietí slovenských mobilných operátorov. V prípade testovania API rozhrania je počet poskytnutých SMS stanovený dohodou. Testovacie SMS nie sú nárokovateľné a poskytovateľ nie je povinný ich prideliť.

3.6.
Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala prevádzkovateľovi riadne vyplnený formulár. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti prevádzkovateľa následky za prípadné škody, ktoré mu a/alebo prevádzkovateľovi a/alebo inému používateľovi a/alebo návštevníkovi a/alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

3.7.
V prípade, že prevádzkovateľ zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom (napríklad uvedenie nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov), prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát. Prevádzkovateľ v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu osobe, ktorá odoslala prevádzkovateľovi registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.


4. Obsah služby a práva a povinnosti prevádzkovateľa

4.1.
Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom portálu používateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne prevádzkovateľ.

4.2.
Pri poskytovaní služby prevádzkovateľ vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchého, rýchleho a bezpečného odosielania SMS. Prevádzkovateľ sa neustále snaží rozširovať funkcie portálu ( šablóny textov SMS, Adresár pre evidenciu adresátov SMS, reporty, API rozhranie, možnosť odosielať SMS cez email a podobne).

4.3.
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na prevádzkovateľa obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, prevádzkovateľ môže poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností prevádzkovateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.4.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať službu v prevádzkovateľom určených balíčkoch za ceny stanovené prevádzkovateľom a právo poskytovať doplnkové služby podľa cenníka doplnkových služieb.

4.5.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností prevádzkovateľa sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov prevádzkovateľa.

4.6.
Prevádzkovateľ je povinný vykonať všetky úkony, ktoré je od nej možné objektívne zo strany používateľa očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské a ekonomické zázemie prevádzkovateľa za účelom predídenia vzniku škody na majetku návštevníka a/alebo používateľa. Za škodu na majetku návštevníka a/alebo používateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, prevádzkovateľ nezodpovedá.

4.7.
Prevádzkovateľ má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.8.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky a to aj v prípade, ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľa a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.

4.9.
V prípade, že používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, prevádzkovateľ má právo jednostranne zrušiť používateľský účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát; v takomto prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa.

4.10.
Prevádzkovateľ má právo použiť kontaktné údaje používateľa (telefónne číslo, email adresu, poštovú adresu) pokiaľ je to nevyhnutné na zabezpečenie služby v dostatočnej kvalite, ktorú pre používateľa prevádzkuje.

Jedná sa najmä o nasledovné oznámenia:

a. Registračné údaje (meno, heslo, apikey pre prihlásenie do portálu alebo využívanie API)
b. Jeden krát, niekoľko dní po registrácii zašle prevádzkovateľ email, za účelom skvalitnenia služby, a to ubezpečiť sa, že používateľ prijal prihlasovancie údaje a nenarazil na žiadne problémy a nejasnosti pri používaní služby
c. Plánované odstávky, údržba
d. Poruchy
e. Zmeny vo funkcionalite, ktoré ovplyvňujú používateľom využívanú službu
f. Oznámenia o zistení nesprávneho používania služby alebo porušovania zmluvných podmienok
g. Zasielanie informácií o výške kreditu
h. Výmena účtovných dokladov

4.11.
Pokiaľ používateľ pri registrácii vyjadril súhlas so zasielaním marketingových informácií (nová funkcionalita, zvýhodnené ponuky a pod.), budú používateľské osobné údaje využité aj na tento účel. Informácie uvedeného charakteru bude prevádzkovateľ odosielať maximálne 6 krát za kalendárny rok.

4.12.
Pokiaľ sa používateľ rozhodne, že už nechce príjmať marketingové informácie, môže o to kedykoľvek požiadať emailom alebo písomne na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedených na portáli.

4.13.
Objednávka služby je realizovaná prostredníctvom portálu. Objednávka je akceptovaná aj prostredníctvom elektronických a telekomunikačných prostriedkov, prípadne na základe osobného stretnutia. Objednávanie služieb je dobrovoľné.

4.14.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s online službami prevádzkovateľa.

4.15.
Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému online služieb. Je v záujme prevádzkovateľa, aby všetky funkcie online služieb boli poskytované používateľom na najlepšej možnej úrovni.


5. Práva a povinnosti používateľa

5.1.
Používateľ má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči používateľovi má prevádzkovateľ rovnaké práva ako voči návštevníkovi.

5.2.
Používateľ má právo používať používateľský účet pre potreby využívania služieb.

5.3.
Používateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie služieb prevádzkovateľovi cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

5.4.
Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena, hesla a APIKEY, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí prevádzkovateľ a/alebo iný používateľ a/alebo návštevník a/alebo tretia osoba.

5.5.
Ak používateľ zistí, že hrozí zásah do práv prevádzkovateľa a/alebo práv používateľa a/alebo práv iných používateľov a/alebo práv návštevníkov a/alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť prevádzkovateľa. Rovnakú povinnosť má používateľ aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.

5.6.
Používateľ má právo vykonať download konkrétneho obsahu určeného prevádzkovateľom a zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené prevádzkovateľom dáta spojené s podnikateľskou činnosťou používateľa ako obsah používateľa.

5.7.
Používateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o okamžité odstránenie používateľského účtu a/alebo obsahu používateľa s tým, že prevádzkovateľ po obdržaní takejto požiadavky používateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah používateľa bezodkladne po doručení žiadosti používateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu používateľa; prevádzkovateľ v tomto prípade nie je povinný zmazať údaje, ktoré je povinný uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Za odstránenie obsahu používateľa si prevádzkovateľ nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny. Používateľ má možnosť zmazať obsah svojho používateľského účtu aj samostatne, a to zmazaním údajov, ktoré do neho vyplnil.

5.8.
Používateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, ktoré prevádzkovateľovi poskytol (ďalej len „likvidácia osobných údajov“). Pri likvidácií osobných údajov prevádzkovateľ vymaže resp. zlikviduje všetky osobné údaje, ktoré používateľ prevádzkovateľovi poskytol, okrem tých, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

5.9.
Používateľ má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu portálu prevádzkovateľ vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.10.
Používateľ berie na vedomie, že v rámci zásad férového využívania služby (FUP), je jeho maximálny počet API volaní (requestov) na servery služby (ďalej ako limit) 30 000 volaní za deň, resp. 1 000 000 volaní za mesiac. Tento limit je možné po dohode používateľa a prevádzkovateľa navýšiť.

5.11.
Používateľ sa zaväzuje, že nebude propagovať a rozosielať SMS s urážlivým, obscénnym, vulgárnym, pornografickým obsahom alebo protiprávnymi názormi podľa platných zákonov v krajine doručenia SMS. Používateľ je výhradne zodpovedný za obsah poskytovaných informácií a SMS. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah jednotlivých textov používateľa.

5.12.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie, prípadne úplné zablokovanie prístupu používateľa k portálu a poskytovania služieb, pokiaľ dôjde k porušeniu ľubovoľnej časti VOP zo strany používateľa. Používateľ nemá v takomto prípade nárok žiadať náhradu škody alebo vrátenia úhrad za služby.

5.13.
Prevádzkované údaje sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Prevádzkovateľ odkladá (loguje) poslané SMS podľa pravidiel definovaných v zákone č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.

5.14.
V prípade takého porušenia VOP zo strany používateľa, kde Operátor alebo Telekomunikačný úrad vyvodí akékoľvek finančné alebo iné sankcie voči prevádzkovateľovi, budú tieto následne aplikované na používateľa v plnom rozsahu.

5.15.
Používateľ nemá nárok požadovať od prevádzkovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútavok alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do online služieb portálu.


6. Platobné podmienky a fakturácia

6.1.
Prevádzkovateľ má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného prevádzkovateľom verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

6.2.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré bude ponúkať návštevníkom a používateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.

6.3.
Bankové poplatky spojené s platbami návštevníka a používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok znáša návštevník a používateľ.

6.4.
Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet prevádzkovateľovi.

6.5.
Prevádzkovateľ je platcom dph.

6.6.
Pri objednávke zo strany používateľa, systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru so všetkými potrebnými údajmi na úhradu tak, ako sú aktuálne uvedené v registrácii.

6.7.
Faktúra sa považuje za uhradenú až po pripísaní finančnej čiastky na účet prevádzkovateľa. Po úhrade bude používateľovi - právnickej osobe elektronickou formou zaslaná faktúra - daňový doklad.

6.8.
Používateľ môže vykonať svoju platbu bankovým prevodom, priamym vkladom na účet prevádzkovateľa, alebo poštovou poukážkou na účet prevádzkovateľa. Pri všetkých platbách je používateľ povinný uviesť pridelený variabilný symbol. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie párovania platby používateľa v prípade zmätočnej úhrady, alebo úhrady s nesprávne uvedenými údajmi Faktúry, resp. Zálohovej faktúry.

6.9.
Platby za objednávky sa prijímajú na účet Prevádzkovateľa, vedený v Tatra banke, č. ú.: 2620714863/1100, IBAN SK28 1100 0000 0026 2071 4863, SWIFT: TATRSKBX.

6.10.
Zakúpený kredit nemá exspiráciu. O vrátenie zakúpeného kreditu môže požiadať používateľ do 90 dní od zakúpenia kreditu, ak je výška kreditu, ktorý má byť vrátený, vyššia ako 20€ bez DPH. V prípade, že používateľ získal bonus za množstvo zakúpeného kreditu, tento nebude predmetom vrátenia (bonus bude v plnej výške odpočítaný od zostatku celkového kreditu).
Poplatok za administratívne spracovanie žiadosti je 20€ bez DPH.


7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

7.1.
Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť prevádzkovateľa také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu prevádzkovateľa a ktoré prevádzkovateľovi zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií) a podobné. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.


8. Predchádzanie škodám a náhrada škody

8.1.
Prevádzkovateľ, návštevník a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Návštevník a používateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

8.2.
Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.


9. Informácie pre spotrebiteľov

9.1.
Reklamácie služby poskytovanej prevádzkovateľom a sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné uplatniť osobne v sídle prevádzkovateľa, elektronicky na adrese: podpora@smstools.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 940 500 100. Ceny služieb poskytovaných prevádzkovateľom sú uvedené v cenníku služieb dostupnom na adrese: https://smstools.sk/cennik.html . Spotrebiteľ je v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení, oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ prevádzkovateľovi doručiť na adresu sídla prevádzkovateľa, elektronicky na adresu: podpora@smstools.sk . Prevádzkovateľ začne s poskytovaním služby po akceptácii registrácie, t.j. služba je spotrebiteľovi poskytovaná aj v období pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ výslovne uvádza, že v prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradená cena za službu v časti prevyšujúcej cenu skutočne poskytnutého plnenia bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


10. Riešenie sporov, alternatívne riešenie sporov

10.1.
Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

10.2.
Okrem vyššie uvedeného má používateľ možnosť za účelom riešenia sporov medzi prevádzkovateľom a používateľom využiť alternatívne riešenie sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi prevádzkovateľom a používateľom.

10.3.
Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.

10.4.
Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

10.5.
Spotrebiteľ môže spor medzi ním a prevádzkovateľom riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


11. Ukončenie právneho vzťahu

11.1.
Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.

11.2.
Prevádzkovateľ má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.3.
Po skončení právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, teda po uplynutí doby podľa ustanovenia čl. V ods. 5.7 týchto všeobecných obchodných podmienok je prevádzkovateľ povinný nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.


12. Záverečné ustanovenia

12.1.
Tieto ako aj prípadné ďalšie všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.