Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: O2 SMS connector


Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Com-TRADE s.r.o. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: zo_gdpr@com-trade.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
 2. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na účely poskytovania služby odosielanie SMS správ. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Oprávnené záujmy prevád zkovateľa, alebo tretej strany Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
 4. Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci/ registrované osoby. Zoznam spracúvaných osobných údajov: osobné údaje kontaktnej osoby: meno, priezvisko, titul, email, telefónne číslo ostatné nevyhnutné údaje pre poskytnutie služby: IČO, fakturačná adresa, doručovacia adresa

 5. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
 6. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis.

  Iný oprávnený subjektvšeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
 8. Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

  V prípade, ak sprostredkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií, zabezpečí informovanie dotknutých osôb o tejto skutočnosti pred prvým prenosom osobných údajov.

 9. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
 10. - Priamo od dotknutej osoby (vyplnením registračného formulára) - Z obchodného oddelenia O2 Business Services, a. s. a O2 Slovakia, s.r.o.

 11. Doba uchovávania osobných údajov
 12. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu uvedenú v registratúrnom poriadku.

 13. Profilovanie
 14. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 15. Práva dotknutej osoby
 16. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: zo_gdpr@com-trade.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 17. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
 18. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.